Drug & Cancer & Variant
Citation
For publication of the results in this study, please cite the following articles:

DrugCVar: a platform for evidence-based drug annotation for genetic variants in cancer.

Xiaolong Zhang, Zhikai Qian, Ye Wang, Qingfeng Zhang, Kai Yu, Yongqiang Zheng, Zekun Liu, Qi Zhao and Ze-Xian Liu.

Bioinformatics, Accepted in 2022.